Informujemy, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych (zwane dalej jako “RODO”).

 

 1. Informacja o Administratorze Danych:
  Administratorem Twoich danych jest SZKOŁA MUZYKI NOWOCZESNEJ SZKOŁA POLICEALNA, Plac Orląt Lwowskich 20E, 53-605 Wrocław, tel. +48 791 455 837. Możesz się z nami kontaktować mailowo pod adresem: sekretariat@s-m-n.pl
 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  1. Prezentowanie usług z naszej oferty, ich zastosowań oraz użytkowników
  2. Obsługi zapytań i zgłoszeń, kierowanych do nas.
  3. Przechowywania danych dla celów archiwalnych.
  4. W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy oświatowe, podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).
  5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. napodstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach: opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z naszych usług; przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).
 3. Kategorie odnośnych danych. Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko lub nazwa b. numer PESEL
  2. data urodzenia
  3. miejsce urodzenia
  4. obywatelstwo
  5. poziom wykształcenia
  6. adres zameldowania
  7. adres zamieszkania
  8. numery telefonów
  9. e-mail
  10. numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość l. numer rachunku bankowego
  11. poziom posiadanego wykształcenia
  12. nazwa, adres i rok ukończenia szkoły średniej
 4. Od kogo pozyskujemy Twoje dane?
  Twoje dane pozyskujemy na podstawie zgromadzonych informacji przez naszych pracowników poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy lub bezpośrednio z Twojej strony internetowej.
 5. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
  Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom

  1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, prawnikom, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.
 6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż̇ przez okres 10 lat.
 7. Twoje prawa:
  1. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych.
  2. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  3. W każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
  4. Jeżeli uważasz, że Twoje dane nie powinny znajdować się w naszej bazie lub po prostu nie chcesz aby były dalej przez nas przetwarzane, bardzo prosimy o kliknięcie w link Wypisz z Bazy tak aby na trwałe usunąć dane z naszej bazy.